1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.kuzlokupela.sk je Martina Hlavenková, so sídlom Břeclav, sídl. Dukelských hrdinů 2655/20, PSČ 69002, IČO: 87352893, zapísaná v živnostenskom registri Mestského úradu Břeclav.

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši podľa individuálne dohodnutých podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzatvorenie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke.

 

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodov www.kuzlokupela.sk je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

2.2. Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetových obchodov www.kuzlokupela.sk alebo prostredníctvom telefónu je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí bezodkladne prijatí objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou predávajúceho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

2.3. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu alebo telefónu.

2.4. Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo explicitná akceptácie predávajúceho prostredníctvom emailu.

2.5. Ceny tovarov a služieb (napr. Poštovné) uvedenej na webovom rozhraní sú v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy.

2.6. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám.

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
c) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho

3.2. Predávajúci zasiela spolu s tovarom kupujúcemu doklad o predaji, ktorý slúži ako daňový doklad.

 

4. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
4.1. Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednaní tovaru. Tieto náklady sa riadi cenami uvedenými na www.kuzlokupela.sk.

4.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

4.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
5.1. Kupujúci má v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v tejto lehote prostredníctvom emailu alebo písomne ​​na adresu predávajúceho.

5.2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru (napr. Prepravu) a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.3. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničenýc alebo spotrebovaný), spotrebiteľ musí poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Pri vrátení tovaru späť do e-shopu hradí dopravu kupujúci.

5.4. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno mimo iného od kúpnej zmluvy odstúpiť:

a) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť
5.5. Kupujúci berie na vedomie, že ak bude vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare a je oprávnený tento nárok jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Na tovar vrátený nad rámec zákonnej lehoty (14 dní) si predávajúci vyhradzuje podmienku, že tento tovar nesmie byť použitý, s uplynulou expiráciou, čiastočne alebo úplne spotrebované alebo poškodené nad rámec bežnej kontroly tovar po jeho prevzatí. Pre ostatné podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy v predĺženej lehote platí body 5.1. až 5.6. týchto obchodných podmienok.

 

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady a že v čase keď kupujúci tovar prevzal:

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;
b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa;
c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy;
d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo akosti;
e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.2. Ustanovenia uvedené v článku. 6.1. týchto obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. U použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.3. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci; b) na odstránenie vady opravou veci;
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny;
d) na odstúpenie od zmluvy.

6.4. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

6.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese Martina Hlavenková, Břeclav, U Splavu 2, PSČ 69002.

 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
7.1. Predávajúci sa zaväzuje, že so všetkými osobnými údajmi poskytnutými kupujúcim je nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. Osobné údaje slúžia len na účely predávajúceho a nie sú poskytované tretím stranám okrem prepravcov, ktorým sú odovzdávané len dáta nevyhnutne potrebná na prepravu tovaru kupujúcemu.

7.2. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať písomne predávajúceho o zmenu či vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho.

7.3. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú.


Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. januára 2022